VYTVORIŤ DOPYT

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie")
 
Spoločnosť RUBING SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Horelica 116, 022 01 Čadca, 36 399 434, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 12961/L (ďalej len "Spoločnosť") ako prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie pre svojich dodávateľov a odberateľov tovarov a služieb, klientov a potenciálnych klientov, ako aj ich zástupcov a zamestnancov, fyzickým osobám uplatňujúcim si svoje práva ako dotknuté osoby, svojim súčasným a bývalým zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie a iné dotknuté osoby, ktoré sa týkajú spôsobu a rozsahu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Kópiu týchto informácií si Vy ako dotknuté osoby môžete kedykoľvek prečítať na webovej stránke Spoločnosti (www.rubing.sk) alebo v tlačenej podobe v administratívnej kancelárii Spoločnosti (Horelica 116, 022 01 Čadca).

Ako a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu, pričom ide najmä o nasledovné účely:

A. Obchodná agenda a vedenie účtovníctva Spoločnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonných povinností Spoločnosti (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ostatné účtovné, daňové a iné relevantné právne predpisy) a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, telefónne číslo, e-mailová adresa;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: daňové úrady, okresné úrady, poštové úrady a iné orgány verejnej správy, súdy a orgány činné v trestnom konaní, notári, exekútori, advokáti, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä externé vedenie účtovníctva), poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (napríklad osobné údaje zo zmluvných vzťahov sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu, účtovné doklady a účtovné záznamy sa uchovávajú po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).
 

B. Správa registratúry (evidencia korešpondencie)

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: poštové úrady a iné orgány verejnej správy, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä zasielateľské spoločnosti), poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (minimálne počas 5 rokov od skončenia právneho vzťahu s dotknutou osobou).

C. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania osobných údajov: Nariadenie, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: meno, priezvisko, titul, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (minimálne počas 5 rokov od uplatnenia práva dotknutej osoby).

D. Uzatvorenie a evidencia zmlúv s fyzickou osobou, vrátane predzmluvných opatrení

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o bankovom účte fyzickej osoby;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (Spoločnosť uchováva osobné údaje zo zmluvných vzťahov po dobu trvania zmluvného vzťahu, minimálne 5 rokov od uzatvorenia zmluvy).

E. Marketing (zasielanie obchodných ponúk)

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, alebo podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (priamy marketing);

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: orgány verejnej správy, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou, poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje najviac po dobu 3 rokov).
 
Spoločnosť spracováva a uchováva Vaše osobné údaje bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou Spoločnosti, pričom prístup k Vašim osobným údajom majú len osoby poverené Spoločnosťou.

Spracovanie niektorých Vašich osobných údajov je potrebné na splnenie zákonných požiadaviek Spoločnosti a/alebo plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a Spoločnosť, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti. V prípade, že nám požadované osobné údaje neposkytnete, alebo ich spracúvanie budete následne namietať, nie je Spoločnosť povinná s Vami príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. môže ukončiť jej plnenie.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so Spoločnosťou, alebo ktoré Spoločnosť získala inak a spracúva ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností. Spoločnosť získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutých osôb, od tretích osôb a z verejne prístupných zdrojov.

Spoločnosť neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Aké práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Máte právo od Spoločnosti požadovať prístup k svojim osobným údajom a máte právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov podľa Nariadenia. Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením.

Kde nás môžete kontaktovať?

Akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti je možné adresovať písomne na adresu Horelica 116, 022 01 Čadca, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu rubing@rubing.sk.